Inspraak en overleg

SCHOLENGEMEENSCHAP Kaprijke – Lievegem

Vanaf 1 september 2020 vormen wij een nieuwe scholengemeenschap met de basisscholen van Lievegem en de basisscholen van Kaprijke.

Adres
Scholengemeenschap Kaprijke – Lievegem
Dreef 47
9930 Zomergem

Tot deze scholengemeenschap behoren de volgende scholen
Vrije Basisschool Sint-Martinus 1 & 2 – Dreef 47 – 9930 Zomergem
Vrije Basisschool Twinkel – Veldhoek 4 – 9931 Oostwinkel
Vrije Basisschool Beke – Oude Staatsbaan 64 – 9930 Zomergem
Vrije Basisschool De Bron 1 & 2 – Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
Vrije Kleuterschool Vinderhoute – Kasteellaan 9 – 9921 Vinderhoute
Buitengewoon basisonderwijs De Triangel – Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
Vrije Kleuterschool ’t Kersenpitje – Toekomststraat 14 – 9950 Waarschoot
Vrije Lagere school De Lieve – Toekomststraat 15 – 9950 Waarschoot
Vrije Basisschool De Hei(r)akker – Heihoekse Kerwegel 9 – 9971 Lembeke
Vrije Basisschool De Kap(r)oenen – A. De Taeyestraat 40A – 9970 Kaprijke

SCHOOLBESTUUR
Adres
vzw Vrij Katholiek Basisonderwijs te Zomergem
Ondernemingsnummer: 0436598384
Maatschappelijke zetel: Dreef 47, 9930 Zomergem

Raad van Bestuur
Voorzitter
Paul Stock

Bestuurders
Frederique Autekie
Kurt Defoor
De Smet Daisy
Kristiaan Lievens
Guido Story
Koen Stock
Pieter Van de Poele

SCHOOLRAAD
Samenstelling
Afgevaardigden van de school
Hilde Van Damme
Kathleen Verwilst (reserve)

Afgevaardigden van het personeel
Marieke Delaere
Valerie Heirbrant
Katrien Pauwels

Afgevaardigden van de ouders
Deborah Coulier
Evi De Vleesschauwer
Eva Smessaert

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap
Hugo Backx
Tiny Defevere
Marin Immesoete

Bevoegdheden
In dit particpatie-orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijkse schoolgebeuren. De eindverantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur.

De schoolraad verleent aan het schoolbestuur advies over elk ontwerp van beslissing inzake:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door bet schoolbestuur aangeboden vervoer;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid inzake experimenten en projecten.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur over:

 • het opstellen of wijzigen van het schoolregelement
 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolregelement;
 • het schoolwerkplan;
 • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
 • elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns-en veiligheidsbeleid op school.